Otázky a odpovědi

1. Co to je zkratka EMS?
2. Co to je CERTIFIKÁT?
3. Co to je zkratka SMK (SMJ)?
4. Co to je zkratka QMS?
5. Jsou ještě nějaké další systémy managementu?
6. Proč zavádět systém managementu?
7. Je nějaký vztah systémů managementu k veřejným zakázkám?
8. Co nelze od systému managementu očekávat?
9. Proč spolupracovat právě s Ing. I. Šnajdrem?
10. Co to je systémová dokumentace? Jak moc musí být rozsáhlá?
11. Musíme aplikovat "statistické metody"?
12. Co to je systém environmentálního managementu?
13. Jaký je rozdíl mezi "kvalitou" a "jakostí"?
14. Co to je systém managementu kvality?
15. Co to je systém managementu?
16. Co to je systém?

1. Co to je zkratka EMS?  

Zkratka pro „Environmental Management System“, tedy pro systém environmentálního managementu.


2. Co to je CERTIFIKÁT?  

CERTIFIKÁT je dokument dosvědčující shodu systému managementu s (příslušnou) normou. Smí jej vystavit pouze nezávislá CERTIFIKAČNÍ SPOLEČNOST, která je pro tuto činnost AKREDITOVÁNA u Českého institutu pro akreditaci.


3. Co to je zkratka SMK (SMJ)?  

Zkratka pro „Systém managementu kvality, resp. jakosti (pojmy jsou na stejné úrovni)“.


4. Co to je zkratka QMS?  

Zkratka pro „Quality Management System“, tedy pro systém managementu kvality.


5. Jsou ještě nějaké další systémy managementu?  

Ano, například systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (standard ČSN OHSAS 18001), systém managementu bezpečnosti informací (ČSN ISO/IEC 27001), systém managementu kvality při poskytování IT služeb (ČSN ISO/IEC 20000-1), společensky odpovědná organizace (CSR; normy SA 8000, ISO 26000). Velmi populární je pojem integrovaný systém managementu, který spojuje řešení několika specifických systémů (např. QMS a EMS). Také se šušká o Globálním systému managementu (GMS), který do toho zapojuje dále Znalostní management, Management lidských zdrojů, Controlling, informační systémy, Risk management atd.


6. Proč zavádět systém managementu?  

Nejčastější důvody jsou:
a) externí:
- získat vyšší tržní podíl prostřednictvím konkurenční výhody zvýšením image,
- vyžaduje to zákazník,
- konkurence má certifikát a používá jej,
- častá podmínka u veřejných zakázek,
- zajistit ověřitelné plnění zákonných požadavků;
b) interní:
- zpřehlednit a stabilizovat procesy ve firmě, jak realizační, taky systémové,
- zvýšit výkonnost; produktivitu,
- snížit potřebu operativních zásahů a řešení problémů,
- vymezit odpovědnosti ve firmě.


7. Je nějaký vztah systémů managementu k veřejným zakázkám?  

Často bývá při zadávání veřejných zakázek požadováno předložení certifikátu k systému managementu kvality, třeba při čerpání prostředků ze Státního fondu rozvoje bydlení: Např. nařízení vlády č. 299/2001 Sb., o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení ke krytí části úroků z úvěrů poskytnutých bankami právnickým a fyzickým osobám na opravy, modernizace nebo regenerace panelových domů, uvádí jako podmínku pro přidělení prostředků, aby (§ 3, odstavec 4d):

„dodavatelem opravy, modernizace nebo regenerace panelového domu jsou fyzické nebo právnické osoby, které mají systém řízení jakosti zaveden a certifikován způsobem odpovídajícím příslušné České technické normě“
, normou se rozumí ČSN EN ISO 9001.


8. Co nelze od systému managementu očekávat?  

 • Není to všelék na choroby firmy; není samospasitelný.

 • Neobejde se bez lidského prvku; je pouze tak dokonalý, jak dokonalé jsou jeho prvky.

 • Nelze očekávat zázračné výsledky za krátkou dobu; skutečný efekt zlepšování nastává po uplynutí průměrně dvou let.

 • Sám o sobě nezíská žádného zákazníka ani nepřinese výnosy, pouze umožňuje vyšší zaměření na zákazníkovy požadavky a potřeby, usnadní řízení firmy a dosahování vyšší efektivnosti a produktivity tím, že vytváří nástroje pro jejich sledování a řízení


 • 9. Proč spolupracovat právě s Ing. I. Šnajdrem?  

  1) pro průhlednost postupu; postup prací je před jejich zahájením diskutován se zákazníkem;
  2) fakturuje výhradně částky na základě skutečně odvedené práce;
  3) uplatňovaná řešení sestavuje na míru pro daného klienta; přihlíží k jeho specifickým podmínkám, používaných zdrojům, charakteru práce a kultuře firmy, potřebnou dokumentaci (dokumenty a formuláře) navrhuje s ohledem na maximální jednoduchost, přehlednost, čitelnost, čtivost a možnost snadné úpravy,
  4) při návrhu projektu se zákazníkem diskutuje rozsah práce potřebný pro úspěšné dosažení cíle; zákazník rozhoduje o tom, které práce realizuje sám a které budou zajištěny prostřednictvím spolupráce s Ing. I. Šnajdrem.


  10. Co to je systémová dokumentace? Jak moc musí být rozsáhlá?  

  Dokumentace má být v rozsahu potřebném pro fungování systému managementu firmy. Normy požadují určité, specifické dokumenty (např. ČSN EN ISO 9001 vyžaduje Politiku kvality, Příručku kvality, dokumentovaný postup pro řízení neshod apod.). Ty lze vždy realizovat v nejrůznějších podobách, od písemných až po čistě elektronické. Zásadní je:

  • požadavek účinnosti dokumentu, který je ovlivněn jeho formální a obsahovou stránkou; dokument by měl být tvořen tak, aby byl jednoduchý, přehledný, čitelný, čtivý, snadno upravitelný, úplný,

  • způsob distribuce a provádění změn dokumentu,

  • použití (aplikace) dokumentu v praxi.


  11. Musíme aplikovat "statistické metody"?  

  Norma ČSN EN ISO 9001 vyžaduje, aby se prováděly analýzy trendů procesů, produktů, spokojenosti zákazníka, hodnocení dodavatelů. Metody k tomu má určit vedení organizace - takže přímý požadavek na aplikaci statistických metod tu není.
  Pracovníci ve firmách mají obvykle hrůzu ze statistiky, pokud některé metody nevyžaduje striktně zákazník, neprovádí je. Nicméně ač se to nezdá, statistiku aplikujeme každý den – při stanovování rozhodnutí bereme v úvahu nejrůznější fakta, porovnáváme, hledáme optimální řešení. To je také statistika, ovšem v nematematické podobě.
  A taky platí, že neaplikováním matematických metod statistiky se firma připravuje o velmi silné nástroje, které mohou její výkonnost, a zvláště ekonomickou, významně ovlivnit. Moc neobstojí ani argument, že „u nás statistiku nemůžeme uplatnit, nemáme sériovou výrobu“ – víte, že Shewhart sestavil už v roce 1924 regulační diagramy pro řízení procesů a jedním z nich lze postihnout právě kusovou výrobu? Jen je zapotřebí:
  - uvědomit si, jaké jsou atributy (charakteristiky, znaky) našeho produktu, které zákazník vyžaduje - nebo očekává,
  - zavést systém zjišťování jejich úrovně (nebo i hodnot) a vyhodnocování v reálném čase.


  12. Co to je systém environmentálního managementu?  

  Systém managementu, který je zaměřený na to, aby produkt společnosti a jeho návrh, vývoj, výroba, poskytování, užívání a likvidace poškozovala životní prostředí nejvýše v souladu s legislativními požadavky (tzn. zákony, vyhláškami), a je vybudovaný v souladu s normou ČSN EN ISO 14001.


  13. Jaký je rozdíl mezi "kvalitou" a "jakostí"?  

  Norma ČSN EN ISO 9000, vydaná v dubnu 2006, uvádí oba pojmy jako identické pro překlad anglického "quality".
  V praxi se občas vyskytuje snaha tyto pojmy rozlišit, takže lze slyšet o zboží 1., 2. nebo jiné třídy JAKOSTI, o tom, že nabízené zboží je nejvyšší kvality - ovšem v dané jakostní třídě, která předznamenává cenu :)

  Původní norma ČSN EN ISO 9000 pak upřednostňovala výraz "jakost".


  14. Co to je systém managementu kvality?  

  Systém managementu, který je zaměřený na kvalitu poskytovaného produktu (tzn. na poskytovaný výrobek nebo službu) a je vybudovaný v souladu s normou ČSN EN ISO 9001.


  15. Co to je systém managementu?  

  Systém managementu je označení pro systém, jehož předmětem je řízení (tzn. management) společnosti.


  16. Co to je systém?  

  Systém je označení pro souhrn nejrůznějších prvků (nástrojů a pomůcek), které jsou vzájemně pospojovány, společně fungují a vzájemně se ovlivňují a to s určitým cílem.  Další informace:  Úvodní strana »    Proces zlepšování »    Nabídka služeb »    Reference »